salam
man alan activehastam
baininmail o beman bedin kle beram be kaaram beresam
khaste shodamn baba

0 comments :