برخورد نزدیک از نوع سوم

Jul 12, 2007 3:42 PMاز آخرین باری که با بسیجی جماعت برخورد نزدیک از نوع سوم داشتم 3-4 سالی میگذره.
امشب با سید گفتیم بعد از خزینه بریم ساندویچ بزنیم که الطاف الهی شاملمون شد که بزنیم کنار.
حالا بماند که کنار زدنمون چقدر خنده بود.
برادران محترم داشتن با مدارک ما ور می رفتن که یکی اونورتر داد و بیداد کرد که چرا به من گیر دادین.
ظاهراً یکی از برادران هم به مادرش ابراز محبت کرده بود و آقا هم میخواست بکشدش.
بعد از دو تا داد که زد، 4-5 تا از برادران باتوم به دست و یک برادر یوزی به دست ریختن سرش و زدنش !! ما هم که خودمون مجرم بودیم نگاه می کردیم.
بعد از 1 دقیقه آقای غیرتی به شکر خوردن افتاده بود که چرا میزنین. تورو خدا نزنین.

نتیجه اخلاقی : وقتی با 15- 16 تا بسیجی طرف هستین داد و بیداد نکنین !! معمولاً اگه شاخ بازی در نیارین، به بهترین وجه ممکن قضیه حل میشه (لزوماً بهترین حالت ، حالت خوب نیست)

حالا این بسیج با اون بسیجی که از مرزهای این مملکت دفاع کرد چه نسبتی داره؟ فکر کنم خودتون بدونین !
والسلام

0 comments :